Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3403 9f91 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viapassingbird passingbird
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie vianieobecnosc nieobecnosc
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viakotfica kotfica
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
8751 0da0 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromchudazupa chudazupa viapassingbird passingbird

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

On the Edge

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianieobecnosc nieobecnosc
Jeśli życie to odcinek, w którym moment narodzin to start, a moment śmierci to meta, to czy opłaca nam się biec? Czy nie lepiej wybrać się na spacer?
— Tomasz Skalski
Reposted fromavooid avooid viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl