Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8780 6b31 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapassingbird passingbird
0408 991e 500
Lecz wolałbym dzisiaj.
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— znalezione
1858 b219
Reposted byhash hash
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
1854 237e 500
Reposted bySkydelanstrawberryfieldsforeverCattseleneskin
1853 506b
Reposted byianshafoxgallagherhashkohinoorMezameconopecCattLaCamisaNegraeternaljourneye-modalna-artsoftboimyusofastidjetdobrazlapersona-non-grataponurykosiarzmaybeyouToshishabbadoo
1852 8a13
Reposted bye-modalna-artensomme
Nie mów jej, a pokaż jej.
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa... i niedotrzymane obietnice.
— znalezione
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola
3403 9f91 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viapassingbird passingbird
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie vianieobecnosc nieobecnosc
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viakotfica kotfica
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl