Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

On the Edge

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianieobecnosc nieobecnosc
Jeśli życie to odcinek, w którym moment narodzin to start, a moment śmierci to meta, to czy opłaca nam się biec? Czy nie lepiej wybrać się na spacer?
— Tomasz Skalski
Reposted fromavooid avooid viakotfica kotfica
Drangarnir
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialucius lucius
6563 c66c 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
6622 1763 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Moon eclipse stabilized on the Earth's shadow
Reposted fromtgs tgs
Reposted fromFlau Flau viatgs tgs
Reposted fromtgs tgs
7831 3eb0 500
Reposted fromlifeless lifeless viakotfica kotfica
4436 0358
Reposted fromszauklau szauklau viakotfica kotfica
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viakotfica kotfica
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viakotfica kotfica
Campfire
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl