Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2310 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapulchritudo2 pulchritudo2
2994 2d10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
1722 aa06 500
6548 6221
Reposted fromNanutka Nanutka viaSenyia Senyia
8271 af93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird
7798 444c
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viagdziejestola gdziejestola
3811 38c5
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
Reposted bySkydelanabsolutivcleriiSa7xCCabsolemSenyiafoulavandehiboulisiawiedzmachangecolourwojnakundelskrzacikasylopathpodprzykrywka12czerwcaStoneColdSoberalexandersmith8805lottibluebellseaweedjethraakyszzzuuoomyslodsiewniashabbadoopersona-non-gratasanitasinspirationscleriiSenyiaDagarhententacleguysatyrlaneseaweedbrakperspektywlisiawiedzmainspiracyjna
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski 
Reposted fromaneth aneth viagdziejestola gdziejestola
9843 60c2 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl