Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3638 dad1
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— -A. Diakow, 'Do światła'
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Eggenipa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
0475 5a2e
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
6327 a28f
0724 07b2 500

nock-nock-nock:

Tom Kondrat

"iceland <5.5h"

Reposted frommarissacooper marissacooper viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl