Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viagdziejestola gdziejestola
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
5518 56ab
5516 049d
Reposted bycudaseaweedPuck152
2676 e739 500
Reposted byAnna-Hexegreywolfzyrafa
9061 df02 500
Reposted bySenyiapelnaradosci12czerwca
9052 7f57 500
Reposted bySenyiagumas
4380 52c7
Reposted fromamatore amatore viapassingbird passingbird
0422 be7f 500
5279 aa2d 500
Najpiękniejszą ozdobą każdego mężczyzny jest szczęśliwa kobieta u jego boku.
Reposted fromtimetolove timetolove viakotfica kotfica
5124 17da
Reposted fromwilliam william viaForestMan ForestMan
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viagdziejestola gdziejestola
6478 646d 500

Reposted fromprzemeksic przemeksic viagdziejestola gdziejestola
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
3325 8383
Reposted bymay29thSkydelan
3288 9c29 500
Reposted bySkydelangdziejestola3u3abecausefuckyouenfermosmentaleschangecolourlethienwiksflyleafszyderaolls503dagmarakcynamonlonelypassengerpsychovioletdowntherabbitholeherpermissionniezwykla13
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life vialetha0 letha0
7246 4d5e
Reposted fromcalifornia-love california-love vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl