Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najpiękniejszą ozdobą każdego mężczyzny jest szczęśliwa kobieta u jego boku.
Reposted fromtimetolove timetolove viakotfica kotfica
5124 17da
Reposted fromwilliam william viaForestMan ForestMan
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viagdziejestola gdziejestola
6478 646d 500

Reposted fromprzemeksic przemeksic viagdziejestola gdziejestola
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
3325 8383
Reposted bymay29thSkydelan
3288 9c29 500
Reposted bySkydelangdziejestola3u3abecausefuckyouenfermosmentaleschangecolourlethienwiksflyleafszyderaolls503dagmarakcynamonlonelypassengerpsychovioletdowntherabbitholeherpermissionniezwykla13
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life vialetha0 letha0
7246 4d5e
Reposted fromcalifornia-love california-love vialetha0 letha0
0446 a52e
Reposted byletha0SzavislavkrolfasolekmetanoiaablackdramaBucefalkajakkowaliknieprzytomnylululujpannakiesIrissjestemhardkoremscorpixworthitwerakottniedoskonaloscSzczurekPolindakalbienelentarieMoblitzLabRatOr28beermanticoreTierraDelFuegoserialowaaaryzyhultajguuzikwrite-url-hereemerencjamyszkaminniedraiaaneviemeggyfinger
0296 74d7
Reposted byletha0Senyiatake-me-to-Scotlandcleriipetitdaisymietta-worldmartolinka
0293 08b2
9134 0a90 500
9112 da7c
Reposted bybadbloodmalewredneblondjendrzej7
8711 d004
1831 9419
Reposted fromreylin reylin viaallsystemsgreen allsystemsgreen
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise
9443 ac72
Reposted bylongfishhashnailini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl